ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις: Ολα τα νέα και οι ειδήσεις από τον επιχειρηματικό κλάδο. ΕΣΠΑ για επιχειρηματίες, προγράμματα που τρέχουν.

Τι εννοούμε με τον όρο επιχείρηση

Επιχείρηση χαρακτηρίζεται η ποριστική οικονομική μονάδα που αποτελεί αυτοτελή και υπεύθυνη οργάνωση παραγωγικών συντελεστών και διαχείρισης συναλλαγών με τις οποίες και επιδιώκει το μέγιστο δυνατό κέρδος. Το δε κέρδος κατά κανόνα θα πρέπει να υπερβαίνει την αντίστοιχη συνήθη αμοιβή (ως αντιμισθία) της διοικητικής ή εκτελεστικής εργασίας που επιτελείται σ’ αυτήν.

Έτσι με τον παραπάνω ορισμό δίδεται σαφώς ως κύριο κριτήριο το κέρδος. Ξεχωρίζει από κάποια άλλη οικονομική μονάδα, αφού όλα τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά είναι κοινά και αφηρημένα, με συνέπεια να μη λαμβάνονται ως κριτήρια διάκρισης μεταξύ των δύο εννοιών.

Μια επιχείρηση που ανήκει σε πολλά φυσικά πρόσωπα, μπορεί να διαμορφωθεί ως μια εταιρική επιχείρηση. Ή από κοινού οργανωμένη ως μια εταιρική σχέση. Χώρες έχουν διαφορετικούς νόμους που μπορεί να αποδοθεί διαφορετικά δικαιώματα στις διάφορες επιχειρηματικές οντότητες.

Οι επιχειρήσεις είναι γενικά παραγωγικές μονάδες. Με διάφορες νομικές μορφές. Σε αυτές, ένα ή περισσότερα άτομα αποφασίζουν για την παραγωγή. Η επιδίωξη του μέγιστου κέρδους αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό τους. Διότι όσο μεγαλύτερο είναι το κέρδος, τόσο πιο βέβαια είναι και η επιβίωση και η ανάπτυξη τους μακροχρόνια.

Τέλος, οι επιχειρήσεις αναλαμβάνουν την παραγωγή και αυτές αποφασίζουν για τον τρόπο με τον οποίο θα μετασχηματίσουν την ύλη και θα χρησιμοποιήσουν του συντελεστές παραγωγής ώστε να παράγουν προϊόντα που ικανοποιούν τις ανάγκες των ανθρώπων.

ΕΣΠΑ – Προγράμματα για επιχειρήσεις

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες

Προώθηση στην αυτοαπασχόληση, 2.900 ανέργων ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες, καθώς ποσοστό 60% των δικαιούχων των ενισχύσεων θα είναι γυναίκες.​

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 24/10/2022 – 25/11/2022, ώρα 15:00

Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών στη Μεσαρά Ηρακλείου μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας) – 2η Πρόσκληση

Χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών στην περιοχή της Μεσαράς για τη βελτίωση της υγείας, της υγιεινής και της ασφάλειας των αλιέων και τη μείωση των εκπομπών των ρύπων των αλιευτικών σκαφών καθώς και επενδύσεις ​σε επιλεγμένους ΚΑΔ στον τομέα του τουρισμού, της βιοτεχνίας, του εμπορίου, της εστίασης και των υπηρεσιών.​

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Κρήτης (με περιορισμό)

Περίοδος υποβολής: 21/10/2022 – 5/12/2022, ώρα 15:00

Έκτακτη επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν

Ενίσχυση επιχειρήσεων του κλάδου των γούνινων και συναφών ειδών που έχουν πληγεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία και τις διεθνείς κυρώσεις προς τη Ρωσία.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 12/10/2022 – 9/12/2022, ώρα 15:00

Πώς επιλέγονται τα έργα για χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία;

Μπορείτε να λάβετε χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) ανεξάρτητα από την περιφέρεια όπου κατοικείτε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν παρεμβαίνει στην επιλογή των έργων επιτόπου, με εξαίρεση έναν περιορισμένο αριθμό έργων μεγάλης κλίμακας (μεγάλα έργα).

Με βάση ένα σύστημα αποκεντρωμένης διαχείρισης, έχουν οριστεί εθνικές ή περιφερειακές αρχές, οι λεγόμενες «διαχειριστικές αρχές», οι οποίες διαχειρίζονται κάθε ένα από τα επιχειρησιακά προγράμματα που υλοποιούν την πολιτική συνοχής για την περίοδο 2014-2020.

Οι αρχές αυτές καθορίζουν τα κριτήρια επιλογής, διοργανώνουν επιτροπές επιλογής και επιλέγουν τα έργα που θα τύχουν κοινοτικής ενίσχυσης ύστερα από ανοικτές προσκλήσεις υποβολής σχεδίων. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον κατάλογο των διαχειριστικών αρχών και τα προγράμματα που εκτελούνται στην περιφέρειά σας, καθώς και τις άλλες διαθέσιμες κατηγορίες κοινοτικών χρηματοδοτήσεων.

Ποιοί μπορούν να λάβουν βοήθεια από τα ευρωπαϊκά ταμεία;

Πολλοί είναι οι πολίτες που δικαιούνται ενίσχυσης από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, αλλά δεν το γνωρίζουν πάντα… Οι δικαιούχοι της πολιτικής συνοχής μπορεί να είναι επιχειρήσεις (κυρίως μικρομεσαίες), δημόσιοι οργανισμοί, καθώς και οργανώσεις ή ιδιώτες εφόσον υποβάλλουν σχέδια που πληρούν τα κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορίσει οι διαχειριστικές αρχές των προγραμμάτων. Οι ξένες επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Ευρώπη δικαιούνται επίσης να λάβουν βοήθεια από τα ευρωπαϊκά ταμεία.

Σε ποιους τύπους δαπανών συμβάλλουν τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία;

Οι κανόνες καθορίζουν ορισμένες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών. Για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, ο κανονισμός κοινών διατάξεων καθορίζει 11 θεματικούς στόχους οι οποίοι θα υποστηριχτούν από κονδύλια της πολιτικής συνοχής. Ένα σημαντικό μέρος των δαπανών πρέπει να επικεντρώνεται σε αυτές τις προτεραιότητας, οι οποίες καλύπτουν θέματα όπως έρευνα και καινοτομία, υποστήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), περιβάλλον, μεταφορές, απασχόληση, κατάρτιση και δημόσια διοίκηση. Οι εθνικές και περιφερειακές αρχές διευκρινίζουν στα επιχειρησιακά τους προγράμματα πώς σκοπεύουν να κατανείμουν τα διαθέσιμα κονδύλια στα κύρια θέματα. Οι εθνικές στρατηγικές καθορίζονται στις λεγόμενες συμβάσεις εταιρικής σχέσης.